کانکتور ATX نر صاف

کانکتور ATX نر صاف 2 پین قفل از کنار

کانکتور ATX نر صاف 2 پین قفل از کنار

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

390تومان

کانکتور ATX نر صاف 4 پین

کانکتور ATX نر صاف 4 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

780تومان

کانکتور ATX نر صاف 6 پین

کانکتور ATX نر صاف 6 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

1,170تومان

کانکتور ATX نر صاف 8 پین

کانکتور ATX نر صاف 8 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

1,560تومان

کانکتور ATX نر صاف 10 پین

کانکتور ATX نر صاف 10 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

1,950تومان

کانکتور ATX نر صاف 12 پین

کانکتور ATX نر صاف 12 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

2,340تومان

کانکتور ATX نر صاف 14 پین

کانکتور ATX نر صاف 14 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

2,730تومان

کانکتور ATX نر صاف 16 پین

کانکتور ATX نر صاف 16 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

3,120تومان

کانکتور ATX نر صاف 18 پین

کانکتور ATX نر صاف 18 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

3,510تومان

کانکتور ATX نر صاف 20 پین

کانکتور ATX نر صاف 20 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

3,900تومان

کانکتور ATX نر صاف 24 پین

کانکتور ATX نر صاف 24 پین

کانکتور های ATX علاوه بر مادگی سر کابلی و نری های روبردی، یک قطعه نری سر کابلی هم  دارند که برا..

4,680تومان

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)