کانکتور مخابراتی نر صاف

کانکتور مخابراتی نر صاف 2 پین

کانکتور مخابراتی نر صاف 2 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

120تومان

کانکتور مخابراتی نر صاف 3 پین

کانکتور مخابراتی نر صاف 3 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

180تومان

کانکتور مخابراتی نر صاف 4 پین

کانکتور مخابراتی نر صاف 4 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

240تومان

کانکتور مخابراتی نر صاف 5 پین

کانکتور مخابراتی نر صاف 5 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

300تومان

کانکتور مخابراتی نر صاف 6 پین

کانکتور مخابراتی نر صاف 6 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

360تومان

کانکتور مخابراتی نر صاف 7 پین

کانکتور مخابراتی نر صاف 7 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

420تومان

کانکتور مخابراتی نر صاف 8 پین

کانکتور مخابراتی نر صاف 8 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

480تومان

کانکتور مخابراتی نر صاف 9 پین

کانکتور مخابراتی نر صاف 9 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

540تومان

کانکتور مخابراتی نر صاف 10 پین

کانکتور مخابراتی نر صاف 10 پین

کانکتور های مخابراتی یا 2510  شامل سه قطعه هستند. یک قطعه پلاستیک مادگی سرکابلی و یک قطعه پلا..

600تومان

نمایش 1 تا 9 از 9 (1 صفحه)